ماساژ درمانی

تکنیک های ماساژ درمانی می تواند در کاهش بیقراری و رفتار کلیشه ای و در خودماندگی کودکان اتیستیک موثر باشد. همچنین در کاهش اضطراب و ریلکسیشن در کودکان ADHD و افزایش حس عمقی و تعدیل تونیسیته عضلانی در کودکان CP کاربرد فراوانی دارد.

ماساژ درمانی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته