اتاق شنیداری

این بخش شامل تجهیزات کامپیوتری می باشد که برای افزایش توجه شنیداری ، بهبود تفکیک و تمیز شنیداری ، جهت یابی شنیداری و تقویت حافظه و توالی شنیداری استفاده می شود .

اتاق شنیداری
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته