کاردرمانی درکی حرکتی

در این بخش با توجه به روند رشد روانی حرکتی در کودکان به تسهیل مهارت های حرکتی ، هماهنگی حرکتی اندام ها و یکپارچگی حسی حرکتی و برقراری ارتباط هماهنگ بین دو نیمکره مغزی پرداخته می شود که این امر تاثیر بسزایی در قدرت یادگیری کودکان دارد.

کاردرمانی درکی حرکتی
× پشتیبانی 24 ساعته