انواع تست های هوش

این بخش شامل انواع تست های ارزیابی هوش ، ادراک بینایی ، شنیداری و توجه می باشد که با مشخص کردن سطح کودک ، توانایی و ناتوانایی های آزمودنی در تعیین اهداف درمانی کمک شایانی می کند مثل :

تست های هوش

  1. آزمون هوش وکسلر
  2. آزمون هوش بینه

تست های بینایی

  1. آزمون مهارت های ادراکی بینایی TVPS
  2. آزمون یکپارچگی دیداری حرکتی TVMI
  3. فراستیگ

تست های توجه

  1. آزمون استروپ STROOP
  2. آزمون عملکرد پیوسته CPT
  3. آزمون بررسی یکپارچه عملکر دیداری شنیداری IVA
  4. آزمون ثبت توجه ART
انواع تست های هوش
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته